Splošni pogoji podjetja ATECA International B.V.

1. člen: Splošno
1. Kadar so ti splošni pogoji del ponudb in sporazumov, ki se nanašajo na izvajanje dobav in/ali storitev ATECA International B.V., v nadaljevanju “dobavitelj”, se vsi pogoji nanašajo na vse vpletene strani, razen če se obe stranki pisno dogovorita drugače. Dobavitelj ne bo sprejel sklicevanja stranke na svoje lastne pogoje in določila.

2. Za namen dobavnih pogojev se uporabljajo naslednje opredelitve:
Izdelek: montaža, servis, vzdrževanje, vzorci vode, analiza vode in pregled.
V teh pogojih je stranka tista, na katero je usmerjena navedena ponudba.

2. člen: Ponudba
Ponudba temelji na izvajanju pogodbe s strani dobavitelja v normalnih okoliščinah in običajnem delovnem času.

3. člen: Sporazum
1. Ob sklenitvi pisnega dogovora, ta začne veljati na dan podpisa stranke ali na dan pisne potrditve naročila s strani stranke.
2. Besedne obljube in ustni dogovori s podizvajalci dobavitelja so zavezujoči le, če jih dobavitelj pisno potrdi.

4. člen: Cena
1. Cene, ki jih je navedel dobavitelj, ne vključujejo DDV-ja in drugih prodajnih, dobavnih in državnih dajatev. Poleg tega cene temeljijo na ceni dobave iz proizvodnje. Proizvodnja se nanaša na kraj proizvodnega obrata dobavitelja.

2. Če se po datumu sklenitve sporazuma poviša eden ali več stroškovnih dejavnikov, tudi če se to zgodi zaradi predvidljivih okoliščin, je dobavitelj upravičen povišati dogovorjeno ceno.

5. člen: Dostava
1. Izdelek se dostavi, ko naročnik ali prejemnik podpiše obrazec za dostavo.
2. Razen pri hudi malomarnosti s strani dobavitelja, podaljšanje dobavnega roka ni razlog za popolno ali delno prekinitev pogodbe.

6. člen: Vgradnja izdelka
Naročnik je odgovoren dobavitelju za pravilno in pravočasno namestitev vseh inštalacij, objektov in/ali pogojev, ki so potrebni za pripravo izdelka za vgradnjo.

7. člen: Dokončanje vgradnje
Dokončanje vgradnje in zagon naprave bosta izvedena, ko bo stranka podpisala obrazec za vgradnjo in zagon.

8. člen: Tveganje in lastništvo
1. Takoj po dostavi izdelka, v smislu 5. člena, 1. odstavka, stranka nosi tveganje za vso neposredno ali posredno škodo na izdelku, ali ki jo povzroči izdelek, razen v obsegu, ki ga je mogoče pripisati malomarnosti dobavitelja.

2. Brez poseganja v prejšnji odstavek in 1. odstavek 5. člena, se lastništvo izdelka prenese na stranko, ko so vse obveznosti do dobavitelja, za dobavo ali dejavnosti, vključno z obrestmi in stroški, plačane dobavitelju.

3. Dobavitelj je po potrebi upravičen do neoviranega dostopa do izdelka. Stranka plača dobavitelju, da dobavitelju omogoči, da uveljavi pridržek lastninske pravice iz 2. odstavka, tako da izdelek vzame nazaj, vključno z vso potrebno demontažo.

9. člen: Plačilo
1. Če ni dogovorjeno drugače, se plačilo za izdelek in vgradnjo izvede v dveh obrokih:
25% (ena četrtina) v 7 dneh od sklenitve sporazuma;
75% (tri četrtine) v 14 dneh po dostavi v skladu s, 1. odstavkom 5. člena.

2. Vsa plačila je morajo biti izvedena brez kakršnega koli odbitka ali pobota na račun, ki ga določi dobavitelj.

3. Vsa druga plačila bodo izvedena v 14 dneh po datumu računa.

4. Če stranka ne plača v dogovorjenem roku, bo stranka po zakonu v zamudi. Dobavitelj lahko brez predhodnega obvestila zaračuna zamudne obresti poleg neporavnanega zneska, ki je 3 točke nad zakonsko določeno obrestno mero na Nizozemskem. Poleg tega pa zaračuna stroške sodnih zahtevkov in zunajsodnih stroškov izterjave.

10. člen: Garancija
1. Garancija traja 24 mesecev po dobavi v skladu z 2. odstavkom 5. člena. Ob upoštevanju naslednjih omejitevi dobavitelj jamči za kakovost dobavljenega izdelka in kakovost uporabljenih in/ali dobavljenih materialov.

2. Napake, zajete v garanciji iz prvega odstavka, mora dobavitelj odpraviti s popravilom ali zamenjavo okvarjenega dela, bodisi s strani dobavitelja, bodisi s pošiljanjem nadomestnega dela stranki, o čemer vedno odloča dobavitelj. Vse stroške, ki presegajo izključno obveznost dobavitelja, kot je opisano v prejšnjem odstavku, kar med drugim vključuje stroške prevoza, potne stroške in stroške razstavljanja in montaže, plača naročnik.

3. Garancija ne velja za napake, ki so v celoti ali delno posledica:
a. neupoštevanja navodil za uporabo in vzdrževanje ali uporabe, ki je drugačna od predvidene normalne uporabe; b. normalne obrabe; c. montaže/vgradnje ali popravila s strani tretjih oseb, vključno s stranko; f. materialov ali blaga, ki ga je stranka dobavila dobavitelju za predelavo; g. materialov, blaga, metod in konstrukcije, ki jih je naročnik posebej naročil in so bili uporabljeni za dobavljene materiale in blago; h. komponent, ki jih je dobavitelju zagotovila tretja oseba, v primeru, da tretja oseba dobavitelju ni dala garancije.

4. Če stranka dosledno ali pravočasno ne izpolni kakršne koli obveznosti do pogodbe z dobaviteljem ali z njim povezanih pogodb, se dobavitelj v zvezi s temi sporazumi ne more držati garancije. Če stranka brez predhodnega pisnega dovoljenja dobavitelja začne ali nadaljuje z razstavljanjem, popravilom ali drugim delom na izdelku, ne more zahtevati garancije.

5. Ko dobavitelj zamenja dele/izdelke, da bi izpolnil svoje garancijske obveznosti, zamenjani deli/izdelki postanejo last dobavitelja.

6. Domnevna neizpolnitev garancijskih obveznosti s strani dobavitelja ne odvezuje stranke od obveznosti, ki izhajajo iz katerega koli sporazuma, sklenjenega z dobaviteljem.

11. člen: Odgovornost
1. Odgovornost dobavitelja je omejena na izpolnitev v 10. členu opisanih pogojev garancijskih obveznosti.

2. Vsa odgovornost dobavitelja, kot je prekinitev poslovanja, druga posredna škoda in škoda zaradi odgovornosti do tretjih oseb, je izključena. Razen za hudo malomarnost s strani dobavitelja in ob upoštevanju določb 1. odstavka.

3. Naročnik je dolžan dobavitelju plačati odškodnino ali povrniti odškodnino za vse odškodninske zahtevke tretjih oseb, za katero je v teh pogojih izključena odgovornost dobavitelja v razmerju do stranke.

12. člen: Višja sila
V teh splošnih pogojih je višja sila vsaka zunanja okoliščina, ki ni odvisna od volje dobavitelja, čeprav je bila predvidljiva že v času sklenitve pogodbe, ki trajno ali začasno preprečuje izpolnitev pogodbe in pod to je vključena tudi vojna, vojna nevarnost, državljanska vojna, upori, terorizem, stavke, blokade, prometne težave, izpadi električne energije in sistema, požari in druge resne motnje v poslovanju dobavitelja ali njegovih dobaviteljev.

13. člen: Začasna ukinitev in prenehanje
1. Če stranka dosledno ali pravočasno ne izpolni kakršne koli obveznosti do pogodbe z dobaviteljem ali z njim povezanih pogodb, ali če obstaja utemeljen razlog za bojazen, da stranka ne bo mogla izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, da plača dobavitelju, in tudi v primeru stečaja, začasne ustavitve plačila, zaprtja, likvidacije ali delnega prenosa, ne glede na to, ali gre za varščino stranke ali ne, vključno s prenosom pomembnega dela njegovih terjatev, lahko dobavitelj prekine pogodbo. Dobavitelj ima pravico, da zamrzne izvajanje vsakega od teh sporazumov brez odpovednega roka in brez sodnega posredovanja za največ šest mesecev, ali da jih celoti ali delno prekine, torej brez plačila nadomestila ali kakršne koli garancije in brez poseganja v njegove druge pravice. V času začasne zamrznitve je dobavitelj pooblaščen in je na koncu dolžan izvesti, bodisi popolno bodisi delno prekinitev začasno zamrznjene pogodbe.

2. V primeru začasne zamrznitve pogodbe v skladu z 3. odstavkom, dogovorjena cena nemudoma preide v zapadlo obveznost, od nje pa se že plačani neto obroki in stroški, ki jih je dobavitelj prihranil ob predčasni zamrznitvi. Dobavitelj je odgovoren za izvajanje sporazuma, za vse rezervirane, predelale in izdelane surovine, materiale, dele in druge stvari, da bi prihranil stroške in tveganje stranke. V primeru prekinitve pogodbe v skladu z 3. odstavkom, dogovorjena cena, če ni predhodnje zamrznitve, takoj preide v zapadlo obveznost, od nje pa se že plačani neto obroki in stroški, ki jih je dobavitelj prihranil ob predčasni zamrznitvi. Naročnik je odgovoren za plačilo zgoraj opisanega zneska in za prevzem blaga, ki je v njem vključeno, če tega stranka ne stori, daje dobavitelju pravico, da to blago shrani na stroške in tveganje stranke ali ga pa proda v njegovem imenu.

3. Stranka ni upravičena zahtevati retroaktivne odpovedi pogodbe.

14. člen: Spori
1. Ob upoštevanju 2. odstavka tega člena in izključevanju morebitne zahteve po začasni odredbi s strani predsednika pristojnega Okrožnega sodišča se vsi spori, izhajajoči iz dogovora, ki v celoti ali delno temelji na dosedanjih pogojih dane pogodbe, ali pa je nastal naknadno, v primeru izključitve možnosti reševanja na rednih sodiščih rešujejo v pristojnosti arbitražnega sodišča. Slednje je imenovano skladno s statutom Sveta za metalurgijo in trgovino, s sedežem v Haagu, in prav tako razsodi v skladu s statutom danega Sveta.

2. V obsegu, opisanem v prejšnjem odstavku in v skladu z nizozemskim civilnim pravom, spori spadajo v absolutno pristojnost okrožnega sodišča in jih lahko rešuje le pristojni sodnik.

15. člen: Veljavna zakonodaja
Vsi sporazumi, na katere se ti pogoji v celoti ali delno nanašajo, se izvajajo v okviru nizozemske zakonodaje.