Stappenplan na aankoop ICA systeem

Stappenplan ICA systeem

Gefeliciteerd! U overweegt over te gaan op een effectief en veilig koper zilver ionisatiesysteem van ATECA. Het onderstaande stappenplan geeft u een idee wat er allemaal gaat gebeuren na de aankoop van een ICA systeem om uw locatie legionella-veilig te maken en te houden. Uiteraard nemen we u stap-voor-stap door de vereiste acties heen. Acties die wij uitvoeren of die u zelf kunt uitvoeren. Heeft u overigens al een BRL6010 motivatie?

Ontwerp en planning op maat 

We komen langs op uw locatie of ontwerpen aan de hand van beschikbare foto’s het ICA systeem op maat. Na uw goedkeuring stellen we samen een geschikte planning vast. Van plaatsing van het ICA systeem tot en met de ingebruikname.  

In onze werkplaats bouwen wij uw ICA systeem op maat en informeren we de Inspectiedienst Leefomgeving en Transport over de plaatsing op locatie. Om die plaatsing goed uit te voeren is een LAN-verbinding nodig. Als die niet aanwezig is kunnen we voor een mobiele verbinding zorgen.  

Nulmeting en bypass

Voordat we het systeem monteren voor ingebruikname adviseren we altijd een nulmeting uit te voeren. Zo definiëren we de startsituatie en weten we hoeveel koper en legionella in het water zit en bepalen we het koloniegetal bij 22 °C. Het systeemproces passen wij hier vervolgens op aan. 

Nadat wij het ICA systeem installeren zal een installateur bij de ICA 100 series een bypass maken. De ICA ONE heeft al een ingebouwde bypass. Daarna dient het systeem waterzijdig aangesloten te worden door een installateur. De bypass zorgt dat gebruikers op locatie altijd water beschikbaar hebben. Ook bij lekkage of onderhoud. 

Effectief aansluiten en beheren 

ATECA maakt het ICA systeem operationeel. Dat wil zeggen dat wij het systeem ter plekke in gebruik nemen en controleren of het systeem goed is aangesloten. Op dat moment zetten we het systeem effectief aan en stellen we de juiste Cu en Ag waardes in. Vanaf dan wordt uw locatie voorzien van behandeld water. 

U ontvangt een login voor uw persoonlijke ICA ServiceLink, hierop kunt u live de flow en de ingestelde Cu en Ag waardes volgen. Daarnaast zijn logboeken, wateranalyses, servicerapporten en service notificaties in een duidelijk overzicht terug te vinden. Ook wordt de planning voor onderhoud, monstername, storingen, en dergelijke vanuit ServiceLink gecommuniceerd. Een wateradviseur past het legionella beheersplan aan. ATECA levert het legionella beheersconcept aan.

Analyses en monitoring

ATECA kan ook het wateranalyse-programma voor u uit handen nemen. Na twee tot vier weken voeren we de eerste wateranalyse uit en monitoren we de eerste resultaten. We zijn in staat om 24/7 het systeem van afstand te bewaken. Als bijvoorbeeld meerdere dagen geen water wordt verbruikt en dus ook geen verse ionen worden toegevoegd zullen we u actief benaderen. Het is technisch niet mogelijk om online ionen te monitoren of te analyseren. De resultaten van de monsternames zijn voor ons dan ook van groot belang om effectief de besmetting aan te pakken.

Stappenplan Wateranalyseprogramma

Figuur 1 – Het wateranalyse-programma stappenplan

De hardheid van het water, de materiaalkeuze van het leidingwerk, de aanwezigheid van biofilm en de juiste koper en zilver waardes hebben allemaal invloed op de werking van het systeem. Het is onze taak te zorgen dat het systeem zo optimaal mogelijk draait. Met goed onderhoud, online monitoring en het instellen van de juiste waardes. 

Gezamenlijke acties

Resultaten en vereiste acties bespreken we altijd met u. De acties kunnen inhouden dat er tijdelijk extra gespoeld moet worden of dat er op een tappunt een legionella filter wordt geplaatst. Het kan ook een technische correctieve maatregel zijn.

Het ICA systeem is in staat locaties met een jarenlange historie van legionellabesmettingen toch legionella veilig te krijgen. Het is echter geen wondermiddel en soms hebben we een actie van u nodig.  Samenwerking is hierbij van grote invloed op de snelheid waarmee we een locatie legionella veilig krijgen. 

Heeft u vragen over dit stappenplan?